Zásady ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost SOUTOK-Stavebniny s.r.o., IČO: 629 58 402 se sídlem Davle, Vltavská 286, okres Praha-západ, 252 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42364 (dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující:

adresa: Davle, Vltavská 286, okres Praha-západ, 252 06

e-mail: info@budujdum.cz

telefon: +420 724 520 640

3. Osobními údaji se dle čl. 4 bod 1 GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále také jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zákonnost a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je:
  1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
  2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
  3. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (newsletter, obchodní sdělení) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
  4. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží či služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány ty osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
  2. plnění právních povinností vůči státu,
  3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III.

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání účinků práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a dále po dobu nutnou pro účely archivace dle příslušných obecně závazných právních předpisů.
 2. Jsou-li Vaše osobní údaje uchovávány na základě souhlasu pro účely marketingu, budou zpracovávány po dobu, než dojde k odvolání souhlasu.
 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

IV.

Další příjemci osobních údajů

 1. Příjemci Vašich osobních údajů jsou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu a další služby s provozem e-shopu související.
 2. Příjemci osobních údajů jsou také osoby zajišťující marketingové služby.
 3. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

V.

Práva subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům ve smyslu čl. 15 GDPR;
  2. právo na opravu osobních údajů ve smyslu čl. 16 GDPR;
  3. právo na výmaz osobních údajů ve smyslu čl. 17 GDPR;
  4. právo na omezení zpracování ve smyslu čl. 18 GDPR;
  5. právo na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 GDPR;
  6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 21 GDPR,
  7. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně či elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I bod 2 těchto zásad, a to v souvislosti s oprávněným zájmem správce na poskytování přímého marketingu;
  8. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorového úřadu ve smyslu čl. 77 GDPR v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně máte právo obrátit se na soud ve smyslu čl. 78 a 79 GDPR.

VI.

Zásady zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že ve smyslu čl. 32 GDPR, přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, a to jak v elektronické, tak v listinné podobě.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a tyto zpracovávají pouze na pokyn správce.

VII.

Závěrečná ujednání

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito zásadami vyjadřujete souhlas zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 17. 11. 2020